کتابها

آنچه که یک زن مسلمان باید بداند

  « آنچه که یک زن مسلمان باید بداند » عنوان کتابیست نوشته نویسنده آگاه وبا احساس کشور استاد نور الله کوثر که اخیراً با قطع  و صحافت زیبا روی  یک هدف خاص ِ رسانیدن پیام های نیک اخلاقی به خواهران مسلمان تحریر یافته  وآراسته به زیور طبع گردیده است. این اثر سودمند دینی و اجتماعی از سوی انتشارات رسالت به تیراژ یکهزار نسخه در 256صفحه حُلۀ طبع پوشیده است که  با تقاریظی به قلم دوکتور محمد ایاز نیازی استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل وخطیب مسجد جامع  وزیرمحمد اکبر خان و ملا تاج محمد مجاهد دانشمند مسائل اسلامی مورد تأیید وتمجید قرار گرفته  وبا پیشگفتارمفصل خود مؤلف اندرباب اهداف نگارش این اثر آغاز می یابد، که با داشته های سودمندی  در پنج بخش شامل موضوعاتی : فلسفه حجاب از نظر قرآن، آیات هشدارگر درحفظ سنگر حجاب وعفت، ایراد ها و اشکالاتی از جانب یک عده از افراد بی دانش و نامسلمان به حجاب، آثار و فوائد حجاب و راه های مبازره با بد حجابی ادامه میابد. و با نکات سودمندی دراخیر این بخش ها در باره کرامت زن، اختلاط  با نا محرم، مشارکت اجتماعی زنان، احکام زنا شوهـری  و مسـائل طلاق مزین گـردیده است. همچنان در صفحات اخیر مطالب سـودمندی پیرامون موضوعات اخلاقی  به گونه پیوست با سایر داشته های کتاب گنجانیده شده است که خوانش آن عاری ازسود نخواهد بود.

   کتاب« آنچه که یک زن مسلمان باید بداند» گام مهم وموثری است درجهت بهبود زنده گی زنان مسلمان در روشنایی آیات قرآنی، احادیث نبوی واقوال بزرگان ودانشمندان اسلام، چنانچه مولف کتاب خود در پیشگفتاری که نگاشته است بدین گونه ابراز نظر میدارد:

   چیزی که وسیله ارجمندی ودستیابی عزت، سعادت وسرافرازی انسان می گردد، همانا فرا گرفتن تعالیم والای اسلامی، وخویشتن را به زیور آن آراستن است. بدیهیست که خداوند جل جلاله  به غرض بقا ودوام هر مخلوق قوانین، ضوابط وحدود بخصوص را وضع نموده است که درجملۀ این حدود وقوانین، مراعات نمودن مقرراتی که خداوند توانا جل جلاله در رابطه به اختلاط وآمیزش میان زنان ومردان نا محرم وضع و تعیین نموده است، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از مشروعیت این قوانینِ وضع شده تبیین وتشخیص چگونگی ارتباطات، نشست وبرخاست، طرز روش وتعامل  باهمی میان مرد وزن ، به غرض سلامت وسالمیت ایشان است. اگراین قوانین وحدود مراعت گردد، بدون شک جامعه بشری از هرنوع فاجعه ها ، آفات ، امراض ، اضرار  وغذاب الهی درامان خواهد ماند، واگر این حدود مراعت نگردد جامعه به گودال بدبختی ها و زیانمندی های گوناگون دست وگریبان خواهد شد.